Serveis i mètode de treball

A través de la nostra experiència en el sector de la mediació, oferim als nostres clients, les millors solucions en assegurances mitjançant:

Independència

La nostra corredoria i assessoria d'assegurances és un canal de venda d'assegurances que actua com a intermediari entre l'entitat asseguradora i el consumidor, oferint un assessorament independent i personalitzat, ja que no manté vincles que suposin afecció amb cap entitat asseguradora, és a dir, es centra en les necessitats del consumidor, i no en les de l'entitat asseguradora.

Plantejaments tècnics

Analitzem i identifiquem el risc, determinant les cobertures necessàries, revisant i actualitzant les assegurances mitjançades.

Contractació /Anàlisi Objectiva

Adquirim el compromís una vegada analitzat el risc de seleccionar el producte que millor s'adeqüi a les necessitats del nostre client, escollint per a això entre les entitats asseguradores més qualificades per al tipus d'assegurança a contractar.

Tramitació de sinistres

A través de la nostra Corredoria, es tramiten tots els sinistres dels nostres clients, aconseguint amb això, més agilitat en la resolució del sinistre.
Alhora es manté constantment informat al nostre client de l'evolució del mateix, fins a la resolució definitiva del sinistre.

Personal Qualificat


L'equip humà de la nostra Corredoria d'assegurances, es troba degudament especialitzat, cadascun dels seus components per prestar la millor atenció i facilitar la resolució de les necessitats dels nostres clients.

El nostre mètode de treball és el següent:


Analitzem el risc a assegurar

- Verificant i classificant el risc.
- Analitzem les mesures de prevenció existents.

Estudiem amb el nostre client les necessitats de cobertures

- S'analitza l'abast del risc
- S'estudien tipus de cobertures

Auditem les pòlisses de les assegurances vigents

- Es valoren les cobertures i la seva adequació a les necessitats reals alhora s'analitzen les suficiències de les sumes assegurades.

Estudi i proposta de la nostra pòlissa d'assegurança

- Detectem les necessitats de cobertura.
- Es sol·liciten projectes a companyies per analitzar la millor opció de totes elles.

Oferim el projecte definitiu al nostre client

- Una vegada autoritzats pel nostre client i degudament acceptat el disseny del nostre programa d'assegurances, es contracten les cobertures seleccionades, essent degudament verificada la documentació rebuda de l'entitat asseguradora i veure que la mateixa s'ajusta a les garanties sol·licitades.

Actualització del programa d'assegurances

- Analitzem els canvis de risc.
- Estudiem noves ofertes de mercat.

Prestacions de serveis post-contractació

- Actualització de contractes
- Intervenció en els sinistres fins a la seva liquidació definitiva.
- Informem als nostres clients.

SiS Empordà Corredoria, S.L.

Corredoria d'Assegurances Col·legiat núm. 73750 Núm. Resgistre DGPFAT J481GC Concertada assegurança RC article 27.1 e) Acreditada capacitat financera article 27.1 f) (Llei 26/2006, de 17 de Juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades)

Contacte amb nosaltres

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.